รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันงาน “True 5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps”

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ ของภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน “True 5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps” ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่

นายไทธันว์ จ้นโทริ

นายณัฐพนธ์ บุญรอด

นางสาวพรชนก เปรมาสวัสดิ์

นางสาวปริญญาวรรษ จันทร์เทพ

นางสาวเบญญา เลิศพรสุขสวัสดิ์

โดยนักศึกษาได้นำเสนอ Conceptual idea ที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ True 5G Temi Robot ที่เป็นโจทย์ตั้งต้นจาก บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ทีมนักศึกษาจะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ Final กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในระดับประเทศต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.