History

วิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมการผลิต มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Production Engineering ซึ่งนิยมใช้กันในสหราชอาณาจักรและภาคพื้นยุโรป ส่วนในสหรัฐอเมริกาใช้คำว่า Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหการ) การจัดการศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการในแบบของสหรัฐอเมริกานั้น เน้นหนักไปในด้านการจัดการให้มีการร่วมมือกันของกรรมวิธีการผลิตต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ปริมาณ คุณภาพและราคาตามที่ต้องการ โดยให้ความสนใจในรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมน้อยมาก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัย แทบทุกแห่งในประเทศไทยก็ได้จัดการศึกษาในแบบของสหรัฐอเมริกานี้

    ส่วนการจัดการศึกษาวิศวกรรมการผลิตในสหราชอาณาจักรและภาคพื้นยุโรป เน้นหนักไปในด้านกรรมวิธีการผลิตก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงการจัดการ เพื่อให้ได้ปริมาณ คุณภาพและราคาตามที่ต้องการ การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ต้องลงทุนสูงเพราะจำเป็นต้องมีเครื่องมือกลในการผลิต อุปกรณ์ช่วยการผลิตและเครื่องมือวัดต่างๆ ที่ใช้ในกรรมวิธีการผลิตจริง
    โดยที่ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเน้นหนักไปในเชิงปฏิบัติ (Practice-oriented) ดังนั้นรูปแบบการศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงเอนเอียงไปในแนวทางของสหราชอาณาจักรและภาคพื้นยุโรปด้วยเหตุนี้เอง จึงใช้ชื่อภาควิชาว่า “ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต” เพื่อเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างในปรัชญาการศึกษา ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
    

รศ. ชาญ ถนัดงาน

หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตได้เปิดขึ้น โดยรองศาสตราจารย์ชาญ ถนัดงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ร่วมกับ Dr.-Ing. H.W. Heitmann ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือส่วนหนึ่งในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ตำรา เอกสารและทุนการศึกษาจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ตามโครงการปรับปรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (โดย GTZ) 

 โครงการความช่วยเหลือเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2524 ในลักษณะที่ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตสังกัดอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับนักศึกษาแยกออกมาจากนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลที่กำลังขึ้นชั้นปีที่ 3 จนกระทั่ง เดือนตุลาคม 2527 จึงได้รับอนุมัติให้จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมการผลิตอย่างเป็นทางการ การศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิตในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ในปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยฯ ได้ขอความร่วมมือจากรัฐบาลเยอรมัน เพื่อจัดการศึกษาในสาขานี้ถึงระดับปริญญาโท ซึ่งได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนได้ในปี 2535 

ดั้งเดิม เรามีวิศวกรรมศาสตร์อยู่แล้วหลายสาขา ที่สามารถออกแบบ สร้าง และดำเนินการระบบต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมได้ แต่ในการสร้าง การผลิต ที่ดำเนินการอยู่อาจไม่เป็น การทำให้เหมาะสมที่สุด (optimization) ดังนั้น ประเทศเราจึงยังขาดสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในกรรมวิธีการผลิต เพื่อให้สามารถเลือกกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรรมวิธีการผลิตที่มีต้นทุนเหมาะสมกับปริมาณการผลิต เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของชิ้นส่วนที่เหมาะสมไม่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเกินไป วางแผนการผลิต