Production Engineering Program

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต
(B.Eng in Production Engineering)

ด้วยความเป็นดั่งเดิมของรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้นำหลักสูตรมาจากประเทศเยอรมัน ทำให้วิศวกรรมการผลิตสามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี บัณฑิตที่จบจากสาขานี้ไป จะเป็นวิศวกรมีความรู้ที่หลากหลาย ครอบคลุม ครบครัน ถึงกิจกรรมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งการเรียนที่มุ่งเน้นกิจกรรมในภาคปฏิบัติได้บ่มเพาะให้เกิดความเข้าใจ เชี่ยวชาญ เกิดมีความมั่นใจ สามารถที่จะประยุกต์ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งใหม่ จึงถึงว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของวิศวกรรมการผลิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเทคโนโลยีการผลิต วัสดุศาสตร์ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล การบริหารการจัดการ วางแผนความคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตต่างๆ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • เป็นการรูปแบบการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพท์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE)
 • มุ่งเน้นการปฏิบัติร่วมกับการเรียนภาคทฤษฎี โดยมุ่งเน้นให้เรียนรู้ แบบการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้มาจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Based Project)
 • ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งทักษะด้านวิศวกรรมและทักษะด้านการปฎิสัมพันธ์กับสังคม
 • มีห้องปฏิบัติ และอุปกรณ์ฝึกที่ทันสมัย

ข้อมูลทั่วไป

 • หลักสูตร 4 ปี รวม 8 ภาคการศึกษา (ค่าบำรุงการศึกษา เหมาจ่ายเทอมละ 25,000 บาท)
 • หลักสูตรเสริมทักษะ (สอนด้วยภาษาอังกฤษบางส่วน)
 • สอนด้วยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ต้องฝึกงานภาคฤดูร้อน 240 ชั่วโมง และทำปริญญานิพนธ์เพื่อจบการศึกษา
 • มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจากการประกวด หรือแข่งขัน จำนวนมากทุกภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ซึ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ที่เสริมสร้างให้นักศึกษาลงมือปฎิบัติจริง และได้เพิ่มเติมในรายวิชา Industrial Based Design Project เพื่อนำโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมมาให้นักศึกษาฝึกฝนในการแก้ปัญหาอุตสาหกรรม
นอกจากนี้นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียน 4 วิชาเลือกที่ทันสมัยกับยุค Industry 4.0 จากรายชื่อวิชาดังต่อไปนี้

 • Additive Manufacturing
 • Machine Condition & Structure Health Monitoring
 • Machine Vision System for Industrial Application
 • Industrial Robot Arm Programming
 • Artificial Intelligence for Industry 4.0
 • VBA Programming
 • Data Science for Industrial Applications
 • Plastics, Ceramics, Powder Metal
 • Industrial Management
 • Maintenance Technology & Reliability Management
 • Finite Element Methode
 • Conceptual Product Design

ข้อมูลสถิติการรับสมัครงาน (ปี 2563)

จากข้อมูล Job Fair ที่จัดขึ้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดือน มกราคม 2563 จาก 89 ผู้ประกอบการ มีความต้องการตำแหน่งวิศกรการผลิต Production Engineer 40% และวิศวกรด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ 33.7%

ข้อมูลสถิติการรับสมัครงาน (ปี 2563)