Production Engineering Program

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต
(B.Eng in Production Engineering)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะเชิงปฎิบัติในศาสตร์สหสาขา (multi disciplinary) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมในรูปแบบบูรณาการ โดยผลิตวิศวกรที่ความรู้ ความสามารถด้านการผลิตสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล ซึ่งตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 เต็มรูปแบบ
ด้วยความเป็นดั่งเดิมของรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้นำหลักสูตรมาจากประเทศเยอรมัน ทำให้วิศวกรรมการผลิตสามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี บัณฑิตที่จบจากสาขานี้ไป จะเป็นวิศวกรมีความรู้ที่หลากหลาย ครอบคลุม ครบครัน ถึงกิจกรรมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งการเรียนที่มุ่งเน้นกิจกรรมในภาคปฏิบัติได้บ่มเพาะให้เกิดความเข้าใจ เชี่ยวชาญ เกิดมีความมั่นใจ สามารถที่จะประยุกต์ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งใหม่ จึงถึงว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของวิศวกรรมการผลิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559

จุดเด่นของหลักสูตร

1)  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพท์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE) เรียนรู้ในลักษณะสหสาขาวิชา (Multi-disciplinary) ที่มีความรู้ความสามารถเทคโนโลยีการผลิต วัสดุศาสตร์ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล การบริหารการจัดการ วางแผนความคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตต่างๆ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมการทำงานในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ หลักสูตรยัง ปรับปรุง/เพิ่มรายวิชาที่ทันสมัยสำหรับการผลิตในยุคดิจิทัลรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา

2)  เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติร่วมกับการเรียนภาคทฤษฎี โดยมุ่งเน้นให้เรียนรู้ แบบการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้มาจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Based Project)

3)  มีห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย ครอบคลุมเทคโนโลยีการผลิต และอุปกรณ์ฝึกที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ มีทักษะเพื่อนำไปทำงานจริง

4)  มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ภาควิชาดำเนินการสอน ส่งเสริมให้นักศึกษาต่างสาขาได้ทำงานร่วมกัน (Co-major Project)

5)  เป็นหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษในรายวิชาเฉพาะเป็นจำนวน 20% ของหน่วยกิตทั้งหมดเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษา

6)  มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งทักษะด้านวิศวกรรมและทักษะด้านการปฎิสัมพันธ์กับสังคม มีการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษาและอาจารย์กับสถานบันการศึกษาในระดับนานาชาติ

ข้อมูลทั่วไป

 • หลักสูตร 4 ปี รวม 8 ภาคการศึกษา (ค่าบำรุงการศึกษา เหมาจ่ายเทอมละ 25,000 บาท)
 • หลักสูตรเสริมทักษะ (สอนด้วยภาษาอังกฤษบางส่วน)
 • สอนด้วยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ต้องฝึกงานภาคฤดูร้อน 240 ชั่วโมง และทำปริญญานิพนธ์เพื่อจบการศึกษา
 • มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจากการประกวด หรือแข่งขัน จำนวนมากทุกภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร (ปรับปรุงใหม่ 2565) เริ่มใช้ TCAS65 เป็นต้นไป


ซึ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ที่เสริมสร้างให้นักศึกษาลงมือปฎิบัติจริง และได้เพิ่มเติมในรายวิชา Industrial Based Design Project เพื่อนำโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมมาให้นักศึกษาฝึกฝนในการแก้ปัญหาอุตสาหกรรม
นอกจากนี้นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียน 4 วิชาเลือกที่ทันสมัยกับยุค Industry 4.0 จากรายชื่อวิชาดังต่อไปนี้

 • Cyber Physical System
 • Artificial Intelligence for Industry 4.0
 • Machine Learning for Manufacturing
 • Data Science for Industrial Applications
 • Rail Maintenance Engineering
 • Industrial Robots and Gripper Design
 • Reverse Engineering for Innovation
 • Additive Manufacturing Technology
 • Micro/Nano Manufacturing
 • Machine Condition & Structure Health Monitoring
 • Machine Vision System for Industrial Application
 • Plastics, Ceramics, Powder Metal
 • Industrial Management
 • Maintenance Technology & Reliability Management
 • Finite Element Method
 • Conceptual Product Design
[metaslider id=357 cssclass=””]

ข้อมูลสถิติการรับสมัครงาน (ปี 2563)

จากข้อมูล Job Fair ที่จัดขึ้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดือน มกราคม 2563 จาก 89 ผู้ประกอบการ มีความต้องการตำแหน่งวิศกรการผลิต Production Engineer 40% และวิศวกรด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ 33.7%

ข้อมูลสถิติการรับสมัครงาน (ปี 2563)

Program Learning Outcome of Production Engineering (PE)

The Bachelor of Production Engineering program at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok will prepare students for a broad range of professional careers in mechanic, automation, materials, and manufacturing. Guided by the Mission of the University the Production Engineering program is committed to preparing students to be thoughtful, responsible, and successful citizens as leaders and members of engineering and technical teams. The graduates within a few years of graduation
to attain the following (Program Educational Objectives (PEOs) ):

From PEO above, PE program accomplished KMUTNB mission as shown below table.

Program educational objectives and supporting student outcomes