Current Students

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบเกรด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสาร คำร้อง

– – – – – – ตัวอย่างการเขียนคำร้องแบบต่างๆ – – – – – – –

การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน Online

ประกาศสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
ทางภาควิชาฯ จะนัดหมายประชุมใหญ่ในแต่ละชั้นปี เพื่อติดตาม สอบถามปัญหาในระหว่างภาวะวิกฤติโควิต และเตรียมความพร้อมถึงการเรียนการสอน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในภาคการศึกษา 1/2563

ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี ศึกษาวิธีการใช้ การติดตั้งโปรแกรม Apps ในคอมพิวเตอร์ มือถือ ไว้ให้เรียบร้อย และรอประกาศวัน-เวลาจากภาควิชาฯ

# ให้ใช้ google email ของมหาลัย sXXXXXXXX@kmutnb.ac.th ในการเข้าใช้งาน
# ตั้งชื่อผู้เข้าใช้งาน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบโดยมีรูปแบบดังนี้
(ชื่อสาขา) – ชื่อ นามสกุล – รหัสนักศึกษา
ตัวอย่าง PE – สมคิด โควิด – 6201023434234

https://youtu.be/yusl19GgawE

วิชาโครงงาน (Final Year Project)

ฝึกงานภาคฤดูร้อน (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3)