Admission

 

ในการรับสมัครเพื่อเข้ารับการศึกษาสามารถทำได้ช่องทางต่อไปนี้

ระบบกลาง Admissions
   -รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. 
ระบบรับตรง
   -โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
   -โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT สำหรับผู้จบ ม.6
ระบบโควตา
   -โครงการรับนักศึกษาผู้ที่มีคุณธรรมความดีเป็นที่ประจักษ์มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ

ติดตามข้อมูลการรับสมัครได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย   

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ