Admission

 

 

ระบบกลาง Admissions
   -รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT
ระบบรับตรง
   -โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
   -โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT สำหรับผู้จบ ม.6
   -โครงการสมทบพิเศษ (เฉพาะผู้ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT)
ระบบโควตา
   -โครงการรับนักศึกษาผู้ที่มีคุณธรรมความดีเป็นที่ประจักษ์มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่