Administrative Officer

Administrative Officer

นางอนงค์นาฎ สารกอง (ไก่)
Miss.Anongnard Sarnkong
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
ห้องพัก : ห้องธุรการ (204)
เบอร์โทร :8218
anongnard.s@eng.kmutnb.ac.th
นางสาวอุมาพร สุนทรพงศ์ (ครีม)
Miss.Umaporn Sunthonpong
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติงานบริหาร
ห้องพัก : ห้องธุรการ (204)
เบอร์โทร :8218
umaporn.s@eng.kmutnb.ac.th
 
นางสาวสุภัสสร กันเกตุ (นุ่น)
Miss.Supasson Gungate
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติงานบริหาร
ห้องพัก : ห้องธุรการ (204)
เบอร์โทร :8218
supasson.g@eng.kmutnb.ac.th
 
 
นายอรรถชัย บัณทรกูล (ไอซ์)
Mr.Atthachai Buntornkoon
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติงานบริหาร
ห้องพัก : ห้องธุรการ (204)
เบอร์โทร :8218
atthachai.b@eng.kmutnb.ac.th