Robotic Engineering Program

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (B.Eng in Robotic Engineering and Automation System)

จากรากฐานที่สำคัญของวิศวกรรมการผลิตที่เสริมสร้างทักษะ ความรู้ความชำนาญในด้าน ระบบอัตโนมัติ Automation จึงเป็นส่วนที่ทำให้นักศึกษาของภาควิชาฯ ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้กับ มจพ. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ่นยนต์กู้ภัยที่ได้เป็นแชมป์โลกอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ จึงได้เริ่มทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2555
โดยการผสมผสานองค์ความรู้ในสหสาขาวิชา ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วน ความรู้ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในการทำวงจรควบคุมการทำงาน ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนชุดโปรแกรมคำสั่งให้ ชั้นส่วนหุ่นยนต์ทำงานตามที่ต้องการ


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558 (ภาษาอังกฤษ)

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถด้าน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
 • เป็นการรูปแบบการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพท์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE)
 • มุ่งเน้นการปฏิบัติร่วมกับการเรียนภาคทฤษฎี โดยมุ่งเน้นให้เรียนรู้ แบบการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้มาจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Based Project)
 • ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งทักษะด้านวิศวกรรมและทักษะด้านการปฎิสัมพันธ์กับสังคม การแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษาและอาจารย์กับสถานบันการศึกษาในระดับนานาชาติ
 • มีห้องปฏิบัติ และอุปกรณ์ฝึกที่ทันสมัย

ข้อมูลทั่วไป

 • หลักสูตร 4 ปี รวม 8 ภาคการศึกษา จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ (ค่าบำรุงการศึกษา เหมาจ่ายเทอมละ 60,000 บาท)
 • สอนด้วยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก
 • มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจากการประกวด หรือแข่งขัน จำนวนมากทุกภาคการศึกษา
 • มีทุนให้ไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ปีละ 2 ทุน
 • มีการนักศึกษาต่างชาติ แลกเปลี่ยนร่วมชั้นเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร RE ปรับปรุงใหม่ 2563 จะบูรณาการพื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ ความรู้ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในการทำวงจรควบคุมการทำงาน และด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนชุดโปรแกรมควบคุมการทำงาน เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้

หลักสูตรใหม่นี้ได้เพิ่มเติมในรายวิชาที่ทันสมัย เช่น ROS programming, Engineering Statistics & Data Science, Image Processing and Machine Vision, Design Thinking, และวิชา PLC (Programmable Logic Controller) ที่ใช้การแพร่หลายในการควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

ซึ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ที่เสริมสร้างให้นักศึกษาลงมือปฎิบัติจริง และได้เพิ่มเติมในรายวิชา Industrial Based Design Project เพื่อนำโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมมาให้นักศึกษาฝึกฝนในการแก้ปัญหาอุตสาหกรรม
นอกจากนี้นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียน 4 วิชาเลือกที่ทันสมัยกับยุค Industry 4.0 อาทิ

 • Mobile Robots
 • Artificial Intelligence
 • Machine Condition Monitoring
 • Industrial Robot Control
 • Digital Manufacturing & Management
 • Computer Integrated Manufacturing System
 • Production Improvement
 • Maintenance Engineering