Robotic Engineering Program

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (B.Eng in Robotic Engineering and Automation System)

จากรากฐานที่สำคัญของวิศวกรรมการผลิตที่เสริมสร้างทักษะ ความรู้ความชำนาญในด้าน ระบบอัตโนมัติ Automation จึงเป็นส่วนที่ทำให้นักศึกษาของภาควิชาฯ ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้กับ มจพ. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ่นยนต์กู้ภัยที่ได้เป็นแชมป์โลกอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ จึงได้เริ่มทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2555
โดยการผสมผสานองค์ความรู้ในสหสาขาวิชา ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วน ความรู้ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในการทำวงจรควบคุมการทำงาน ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนชุดโปรแกรมคำสั่งให้ ชั้นส่วนหุ่นยนต์ทำงานตามที่ต้องการ


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558 (ภาษาอังกฤษ)

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถด้าน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
 • เป็นการรูปแบบการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพท์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE)
 • มุ่งเน้นการปฏิบัติร่วมกับการเรียนภาคทฤษฎี โดยมุ่งเน้นให้เรียนรู้ แบบการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้มาจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Based Project)
 • ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งทักษะด้านวิศวกรรมและทักษะด้านการปฎิสัมพันธ์กับสังคม การแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษาและอาจารย์กับสถานบันการศึกษาในระดับนานาชาติ
 • มีห้องปฏิบัติ และอุปกรณ์ฝึกที่ทันสมัย

ข้อมูลทั่วไป

 • หลักสูตร 4 ปี รวม 8 ภาคการศึกษา จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ (ค่าบำรุงการศึกษา เหมาจ่ายเทอมละ 60,000 บาท)
 • สอนด้วยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก
 • มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจากการประกวด หรือแข่งขัน จำนวนมากทุกภาคการศึกษา
 • มีทุนให้ไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ปีละ 2 ทุน
 • มีการนักศึกษาต่างชาติ แลกเปลี่ยนร่วมชั้นเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร RE ปรับปรุงใหม่ 2563 จะบูรณาการพื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ ความรู้ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในการทำวงจรควบคุมการทำงาน และด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนชุดโปรแกรมควบคุมการทำงาน เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้

หลักสูตรใหม่นี้ได้เพิ่มเติมในรายวิชาที่ทันสมัย เช่น ROS programming, Engineering Statistics & Data Science, Image Processing and Machine Vision, Design Thinking, และวิชา PLC (Programmable Logic Controller) ที่ใช้การแพร่หลายในการควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

ซึ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ที่เสริมสร้างให้นักศึกษาลงมือปฎิบัติจริง และได้เพิ่มเติมในรายวิชา Industrial Based Design Project เพื่อนำโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมมาให้นักศึกษาฝึกฝนในการแก้ปัญหาอุตสาหกรรม
นอกจากนี้นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียน 4 วิชาเลือกที่ทันสมัยกับยุค Industry 4.0 อาทิ

 • Mobile Robots
 • Artificial Intelligence
 • Machine Condition Monitoring
 • Industrial Robot Control
 • Digital Manufacturing & Management
 • Computer Integrated Manufacturing System
 • Production Improvement
 • Maintenance Engineering
 • Personal and Entrepreneurial Finance for Engineers

Program Learning Outcome of Robotic Engineering and Automation System (RE)

The Bachelor of Robotic Engineering and Automation System program at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok will prepare students for a broad range of professional careers in robotics, automation, and manufacturing technology. Guided by the Mission of the University, the program is committed to preparing students to be thoughtful, responsible, and successful citizens as leaders and members of engineering and technical teams. The graduates within a few years of graduation to attain the following:

From PEO above, RE program accomplished KMUTNB mission as shown below table.

Program educational objectives and supporting student outcomes