Post Graduates

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตได้เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 หลักสูตร ในระดับปริญญาโท (วศ.ม.) และปริญญาเอก (ปร.ด.) ซึ่งมุ่งเน้นในการทำวิจัยเฉพาะทางในด้านเทคโนโลยีการผลิต ตอบสนองกับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเชิงลึก โดยมีบุคลกรที่มีความเชี่ยวชาญ เครื่องมือห้องปฎิบัติการที่สามารถทำงานวิจัยเฉพาะด้าน อาทิ วัสดุศาสตร์ (Material Science) ด้านระบบอัตโนมัติ (Automation System) ศาสตร์ในการตัดเฉือน (Machining Science) เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ (Forming Technology) และเทคโนยีที่เกี่ยวข้องในการผลิตอื่นๆ


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Eng in Production Engineering)
ปรับปรุง 2562

อุตสาหกรรมของประเทศจำเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทึ่ต้องการวิศวกรและบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม การผลิตสมัยใหม่ นักบริหารจัดการการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนักวิจัยที่สามารถทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงงานทางด้านวิศวกรรมการผลิตได้ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาโทที่มีความรู้ในเชิงลึกทางด้านวิศวกรรมการผลิต และสามารถนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมการผลิตสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร สามารถแข่งขันอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตของประเทศเป็นอย่างมาก

วิศวกรรมศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต (D.Eng in Production Engineering)
ปรับปรุง 2562

Program Learning Outcome

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาต้องการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิตให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีองค์ความรู้และความสามารถในด้านการผลิตและการบริหารจัดการ รวมถึงมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาได้เป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลสืบเนื่องให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษานั้นเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต ในขณะเดียวกันจะต้องสามารถแก้ปัญหาการผลิตทั้งในระดับการบริหารจัดการ ระดับเครื่องมือและเครื่องจักรอย่างครบถ้วน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงลึกได้

หลักสูตร DPE มีวิชาเลือกที่หลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพิจารณาเลือกเรียนรายวิชาที่เหมาะสมและครอบคลุมความรู้ที่ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมการผลิตในระดับขั้นสูงได้ ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและงานวิจัยอย่างรวดเร็ว  ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมต่าง ๆ กับงานทางด้านวิศวกรรมการผลิตได้ สามารถบ่งชี้และกำหนดปัญหาทางด้านวิศวกรรม พร้อมตั้งสมมติฐานและแก้ปัญหาได้ ร่วมด้วยการดำเนินงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะในการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์และแปลผลการวิจัยได้ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลทีอ้างอิงได้

Program Learning Outcome of DPE program