โครงการเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท แฟ็คทอรี่ แม็กซ์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 2, 9 ตุลาคม 2563 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต จำนวน 90 คน ซึ่งเรียนวิชา 010213755 Metal Removal Processes เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท แฟ็คทอรี่ แม็กซ์ จำกัด โดยมี ผศ.ประมุข เจนกิตติยนต์ เป็นผู้ดูแลการเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.