นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิตจำนวน 78 คน ซึ่งเรียนวิชา 010213273 Work Skills for Production Engineering เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด โดยมี ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน และดร.วัชรินทร์ ตั้งสุขสันต์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลการเยี่ยมชมในครั้งนี้