นักศึกษาวิศวกรรมการผลิต ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ Bitec บางนา ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563

งานวิจัยในหัวข้อ การใช้อรรถประโยชน์จากเถ้าแกลบ เศษแก้ว และดินตะกอนน้ำประปา

จัดทำโดยนางสาวศศิมา เหมทานนท์ และ นายสรเดช เจริญวัย

โดยมี รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย