ขอบพระคุณ Professor Chikamune Wada จาก Kyushu Institute of Technology

.Professor Chikamune Wada จาก Kyushu Institute of Technology (Wakamatsu Campus) ที่ให้เกียรติมาบรรยายแนะนำงานวิจัยในแลปของท่าน ซึ่งเกี่ยวกับการวิจัย สร้างนวัตกรรม ที่ช่วยเหลือคนพิการ ที่ห้อง Learning Space (KMUTNB – Kyutech Satellite office) ที่ได้ทำพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 19 กพ. ที่ผ่านมา

การบรรยายในครั้งนี้ได้จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาของเราเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งได้เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ ได้ฟังการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 บางส่วน พร้อมให้คำแนะนำกับนักศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงโครงงานของตัวเองให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น