นักศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (EGAT Learning Center)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00 -16.00 น.