การเตรียมความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที