Metal Forming Labs

กรรมวิธีขึ้นรูปโลหะ เป็นกรรมวิธีขึ้นรูปที่ทำให้ชิ้นส่วนโลหะก้อน และโลหะแผ่นเป็นแบบที่ต้องการ ซึ่งการขึ้นรูปโลหะก้อน กรรมวิธีขึ้นรูปโลหะแผ่นจะใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตจะได้เรียนทฤษฎีพื้นฐาน และมีโอกาสได้ไปดูงานตามโรงงานอุตสาหกรรม

ภายในภาควิชาเองก็มีเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปพื้นฐาน (Hydraulic Press) นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการออกแบบ tool & die และใช้ระเบียบวิธี Finite Element Method ในการวิเคราะห์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในขณะขึ้นรูปได้ และเมื่อได้วิเคราะห์ความเสียหายแล้ว จึงนำไปทำการทดลองจริง (Experiment) นอกจากนี้แล้วยังสามารถประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้ามาใช้ในกระบวนการตรวจจับการแตกร้าว หรือใช้ในการมอนิเตอร์แรงในการขึ้นรูปที่ใช้ได้อีกด้วย