วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา