PE Alumni

ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมการผลิต มจพ.

ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลาง สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า  ส่งเสริม ทะนุบำรุงภาควิชาฯ ในการพัฒนาทางด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งให้การสนับสนุน จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบันด้วย

โดยมี รศ.ชาญ ถนัดงาน และ อาจารย์ทวี อชินทรางกูล เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมฯ 

คุณสุเทพ  พงศ์ปูชนียกุล ดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯ ถึงปัจจุบัน

กิจกรรม/โครงการที่กำลังดำเนินการ

หลักการและเหตุผล

จากการจัดงานคืนสู่เย้าชาววิศวกรรมการผลิต ครบ 35 ปี ที่จัดขึ้นเมื่อ 30 มีนาคม 2562 ศิษย์เก่าของภาควิชาได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ เป็นเงินจำนนวนหนึ่ง และศิษย์เก่าได้บริจาคเงินเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ อีก รวมเป็นจำนวนเงิน 142,374.00 บาท โดยทางภาควิชาได้พิจารณาแล้วว่าภาวะวิกฤติไวรัสโควิด 19 นี้ มีครอบครัวของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาที่ศิษย์เก่าได้ร่วมบริจาคไว้นี้  ภาควิชาฯ จึงมีมติขั้นต้นนำเงินจากบัญชีดังกล่าว จำนวน 50,000 บาท เพื่อพิจารณามอบทุนกับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิดดังกล่าว เป็นจำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์เองได้มีนโยบายที่จะมอบทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของทางภาควิชาฯ อีกเป็นจำนวนหนึ่ง ทุนละ 7,000 บาท ดังนั้น  “ทุนพี่ช่วยน้องฝ่าวิกฤติโควิด 19” ที่ทางภาควิชาได้ริเริ่มขึ้นนั้นจึงกำหนดเป็นทุนละ 7,000 บาท เพื่อให้สอดคล้อง เสมอภาคของนักศึกษาที่จะได้ทุนจากแหล่งอื่น และเป็นสะดวกในจัดการการมอบทุน   โดยทั้งนี้ ทุนทั้งหมดจะกระจายให้กับนักศึกษาให้ได้มากที่สุด 

ในปัจจุบัน ภาควิชาฯ มีจำนวนนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร (PE และ RE) รวมทั้ง 4 ชั้นปี มีประมาณ 660 คน  เพื่อให้มีจำนวนทุนที่จะมอบให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิดให้ได้มากที่สุด ทางภาควิชาฯ จึงอยากจะขอพลังความร่วมมือจากพี่ น้อง ศิษย์เก่าภาค PE ทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ โดยทางภาควิชาฯ จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่รับทุน และโอนเงินทุนให้กับครอบครัวนักศึกษาก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา 1/2563 (วันที่ 8 กรกฎาคม 2563) 
การคัดเลือกนักศึกษาที่รับทุน จะเป็นการให้นักศึกษาในแต่ละสาขา แต่ละชั้นปี แต่ละห้อง ทั้งหลักสูตร PE และ RE ได้คัดเลือก นำเสนอชื่อนักศึกษาที่มีความจำเป็นสูงสุดเรียงตามลำดับ เพื่อให้กรรมการของภาควิชาได้พิจารณาให้ทุนตามลำดับ และไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับเงินทุนส่วนที่คณะฯ จะจัดสรรให้กับทางภาควิชาฯ 

ในนามของภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ขอขอบคุณพี่น้อง ศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ทุกท่านที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือทุนการศึกษาของน้องๆ ในครั้งนี้

ผศ.ดร. นพรัตน์ สีม่วง   
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการผลิต (PE21 / ENGINEER36)

** หมายเหตุ:   
# การสมทบทุนครั้งนี้จะไม่สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 
# ทั้งนี้หากจำนวนเงินทุนที่ได้รับจากศิษย์เก่าในครั้งนี้ เมื่อปรับจำนวนทุนแล้ว มีจำนวนมากว่า จำนวนนักศึกษาที่ยื่นประสงค์จะขอรับทุน ทางภาควิชาจะขอนำเงินส่วนที่เกินนี้คืนกลับเข้าบัญชี “ทุนการศึกษา นศ. ภาควิชา PE” เพื่อนำไปมอบให้นักศึกษาในวาระอื่นๆ ต่อไป

 

ดำเนินการแล้ว

กำลังดำเนินการ

สรุป

# จำนวนนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ทั้ง 2 หลักสูตร ประมาณ 660 คน

# ตั้งเป้าหมายที่จะมอบทุนทั้งหมด 100 ทุน ๆ ละ 7,000 บาท

# 100 ทุนนี้จะถูกแบ่งสัดส่วนไว้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 บางส่วน ต้องคัดเลือกหลังเปิดเทอม

# นักศึกษาในแต่ละห้องจะคัดเลือก ผู้มีผลกระทบเรียงตามลำดับ (1-10 คนต่อห้อง) เพื่อให้ทางกรรมการคัดกรองอีกครั้ง

# การให้ทุนจะไม่ซ้ำซ้อนกับทุนในแหล่งอื่น ๆ

# การสมทบทุนนี้ ไม่สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้

# ปิดรับการโอนเงินสมทบทุน 8 มิ.ย.63 โอนเงินให้กับนักศึกษา 15-20 มิ.ย. 63 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/63 (วันที่ 8 ก.ค. 63)

รายนามผู้ร่วมสมทบทุน

ยอดรวม 624,153.00 บาท คิดเป็นจำนวนทุนละ 7,000 บาทได้ ~ 89 ทุน

อัพเดตเมื่อ 10/6/2020 21:30

วันที่ ชื่อ สกุล รุ่น จำนวนเงิน
5 พค.63 บัญชีเงินทุน จากงาน 35 ปี   50,000.00
  ผศ.ดร. พรศักดิ์  ศรีสังขสิทธิสันติ    10,000.00
  ผศ.ดร. นพรัตน์  สีม่วง   KNE36-PE21 10,000.00
  คุณอุมาพร สุนทรพงศ์ และครอบครัว   1,000.00
       
6 พค.63 รศ. ศิริพร  ดาวพิเศษ             7,000.00
       
11 พค. 63 รศ.ดร. เพ็ญศิริ  ทองผดุงโรจน์   2,000.00
  ศ.ดร. จันทรพร  ผลากรกุล          2,000.00
       
12 พค.63 คุณสุรินทร์  ว่องวิไลกุล  KNE22-PE07 28,000.00
  คุณระวี บุญบุตร      KNE30-PE15 7,000.00
       
13 พค.63 คุณวิสวัสธ์ โสภากิติบูรณ์   7,000.00
  คุณอลงกรณ์  ประกฤติพงศ์   KNE20-PE05 7,000.00
  คุณสมชาย อัศวรุ่งแสงกุล  KNE26-PE11 7,000.00
  คุณวัชรินทร์ คงประเสริฐ   KNE21-PE06 7,000.00
  คุณอติเทพ เสริมบุญ KNE30 PE15 2,000.00
  คุณวรงค์ ศิริวณิชกุล   KNE26-PE11 1,000.00
  คุณดำรงค์ เดชสกุลฤทธิ์ KNE21-EL 1,000.00
  คุณศุขรวีร์ ราชวงศ์ KNE23 PE08 1,000.00
  คุณพงศ์เผ่า กลัดนิยม  KNE30-PE15 2,000.00
  คุณสุเมธี  รอดสว่าง KNE30-PE15 2,000.00
  คุณวีรยุทธ บุญถึง KNE45-PE30 1,000.00
  คุณวาทิต​ ภู​สุวรรณ​  KNE30-PE15 300.00
  คุณอดิศักดิ์ สุดสวาสดิ์ KNE21-EL 2,000.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม   1,000.00
  คุณเฉลิมพร วงศ์ชั้น KNE22-PE07 10,000.00
  คุณบุญฉัตร พรอยจิรชัย KNE21-PE06 7,000.00
  คุณสุเทพ  พงศ์ปูชนียกุล KNE19-PE04 35,000.00
  คุณนพวีท์ สุพรรณสมบูรณ์  KNE30-PE15 2,000.00
  คุณอนุกูล บุญประสิทธิ์กุล KNE23-PE8 1,000.00
       
14 พค.63 คุณสุเมธ ติระตระกูลวิชยา KNE27-PE12 1,000.00
  คุณปัญญาพล สุพรรณวงศ์ KNE22-PE07 3,000.00
  คุณนครินทร์ หอมดี KNE26-PE11 2,000.00
  คุณพรทิพย์ บุญญานุกูล KNE21-PE06 7,000.00
  คุณสัญชัย ทองจันทรา KNE20-PE05 7,000.00
  คุณปริญญา กิจประเสริฐ KNE30-PE15 21,000.00
  คุณชาญ บุญถนอม KNE21-ME 7,000.00
  คุณอภินันท์ ปุณโณปกรณ์ KNE30-PE15 1,500.00
  คุณวิทยา กองพรมราช KNE30-PE15 1,000.00
  คุณฐิตพัฒน์ นิธิโชติภูริณัฐ KNE30-PE15 2,000.00
  คุณธนกฤต (สุวิทย์) อินทร์อุดม KNE30-PE15 2,000.00
  คุณณัฐพล วิมลเกียรติขจร KNE31-PE16 2,000.00
  คุณสมศักดิ์ สมภพสกุล KNE25-PE10 14,000.00
  คุณกริช วิโรจน์สายลี KNE30-PE15 2,000.00
  คุณณชพล สองทิศ  KNE30-PE15 2,000.00
  คุณเกรียงศักดิ์ หาญกิจรุ่ง KNE30-PE15 2,000.00
  คุณเรืองศักดิ์ สุวรรณประสบ KNE27-PE12 7,000.00
  คุณฐิติศักดิ์ จันทร์พรหม KNE30-PE15 1,000.00
  คุณณรงค์ชัย อิงควรเศรษฐ์ KNE26-PE11 7,000.00
  คุณพิสิษฐ์ อุษยาพร KNE25-PE10 7,000.00
  คุณสุเทพ  พงศ์ปูชนียกุล KNE19-PE04 7,000.00
  คุณวิชาญ ศรีมุข KNE23-PE8 1,000.00
  คุณธีระ พวงพรศรี KNE23-PE8 1,000.00
  คุณพรเทพ งามพาณิชยกิจ KNE23-PE8 1,000.00
  คุณไพโรจน์ งามวินิจสกุล KNE23-PE8 1,000.00
  คุณธีระพงษ์ กังสนารักษ์ KNE23-PE8 1,000.00
  คุณดิเรก ตัญญูนุรักษ์ KNE23-PE8 1,000.00
  คุณทศพล คณะเพิ่มศิริ KNE23-PE8 1,000.00
  คุณชลธี ไสยาวงศ์ KNE23-PE8 1,000.00
  คุณศิริชัย เหล่าบุญเจริญ KNE23-PE8 1,000.00
       
15 พค.63 คุณจารุพงษ์ พรมงคลเจริญ KNE31-PE16 7,000.00
  คุณวิทย์ ภักดีลิขิต KNE50-PE35 500.00
  คุณวิโรจน์ พัวรักษา KNE33-PE18 1,000.00
  คุณพาฤทธิ์ ดำริธรรมนิจ KNE33-PE18 5,000.00
  คุณธีระวัฒน์ เทียนชนะไชยา KNE33-PE18 1,000.00
  คุณชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ KNE25-PE10 2,000.00
  คุณวิษณุ วงศ์สุมิตร  KNE33-PE18 3,000.00
  คุณสันต์ สิมะสุวรรณรงค์ KNE25 PE10 7,000.00
  คุณพิชิต ธีรชัยไพศาล KNE23 PE08 14,000.00
  คุณณัฐวุฒิ แสงสว่าง KNE50-PE35 100.00
  คุณสมศักดิ์ เอมแจ้ง KNE22-PE07 3,000.00
  คุณธนะศักดิ์ พ   1,000.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม   2,000.00
       
16 พค.63 คุณอิ่มใจ หิรัญมาส KNE21-EL 2,000.00
  คุณพิสันต์ วิญญรัตน์ KNE24-IET 7,000.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม   100.00
  คุณภาคย์ ศรีสัตยากุล KNE30-PE15 2,000.00
  คุณวัชรี ไพเราะ KNE50-PE35 100.00
       
       
17 พค.63 คุณปฐมพงษ์ อ่อนนิ่ม KNE27-PE12 1,500.00
  คุณวิชา สิทธิรังสรรค์ KNE20-PE05 14,000.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม   7,000.00
       
18 พค.63 คุณทัชชล ลีศิริกุล KNE27 PE12 10,000.00
  คุณกวาง, อั้น, ต่อ, เกมส์, ต้อง KNE41-PE26 3,553.00
  คุณเป้า  KNE41-PE26 1,000.00
       
19 พค.63 คุณวิโรจน์ ว่องคงคาทอง KNE30-PE15 2,000.00
  คุณจิรานุวัฒน์ หุนตระกูล KNE27 PE12 2,000.00
  ผศ.ดร. จิรพงศ์ ลิม   KNE23-PE8 2,000.00
  ผศ.ดร.สุพัฒน์ เอี่ยมสุภาพงษ์   1,000.00
       
20 พค.63 คุณศุภกร เจริญประสิทธิ์   3,000.00
       
21 พค.63 คุณธรรมนูญ บูรณสัจจะ KNE19-PE 14,000.00
  คุณวิธาน จริยประเสริฐสิน PE(24) 1,000.00
       
23 พค.63 คุณเกียรติศักดิ์ ไขโพธิ์ KNE27 PE12 7,000.00
       
       
25 พค.63 คุณทรัพย์มงคล มโนเครื่อง KNE25-PE10 7,000.00
  คุณชุมพล เจริญสุทธิพันธ์ KNE21-CHE 1,000.00
  คุณสุรเดช บัวทรัพย์ KNE17-EL 35,000.00
       
       
26 พค.63 คุณมนัส ศรีวานิชภูมิ KNE24-MHT18 7,000.00
  อ.วิโรจน์ และ ดร.ละอองดาว   5,000.00
       
28 พค.63 คุณสุรพงศ์  ตั้งธราธร KNE23-ME 14,000.00
       
30 พค.63 คุณศุภโชค พัฒนาพิศาลศักดิ์ KNE21-ChE 3,000.00
       
       
7 มิย. 63 วิศวกรรมการผลิตรุ่นรหัส นศ.58 KNE51-PE36 4,500.00
  คุณวัชรศักดิ์ ทวีสุข KNE27-PE12 3,000.00
       
       
8 มิย. 63 วิศวกรรมการผลิตรุ่นรหัส นศ.57 KNE50-PE35 21,000.00
  ดร.สิทธิพงศ์ มหาธนบดี   2,000.00
  คุณวรเดช ปัญจรงคะ KNE27-ME 3,000.00
  คุณเสริมสิน อุทิศ KNE30-PE 2,000.00
  ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน   3,000.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม   1,000.00
  คุณธนสาร หอสุวรณ์ KNE16-EL 21,000.00
  คุณสริวัทน์ ดีน้อย KNE47-PE32 1,000.00
  คุณรัฏฐพร ละออเอี่ยม KNE49-PE34 1,000.00
  คุณสมบุญ รุจิวรารัตน์ KNE23 -PE8 14,000.00
       
9 มิย. 63 วิศวกรรมการผลิตรุ่น 19 KNE34 -PE19 21,000.00
       
       

รายนามนักศึกษาผู้ได้รับทุน รอบที่ 1

รายนามนักศึกษาผู้ได้รับทุน รอบที่ 2