Metal Forming Labs

กรรมวิธีขึ้นรูปโลหะ เป็นกรรมวิธีขึ้นรูปที่ทำให้ชิ้นส่วนโลหะก้อน และโลหะแผ่นเป็นแบบที่ต้องการ ซึ่งการขึ้นรูปโลหะก้อน กรรมวิธีขึ้นรูปโลหะRead more …

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ทางภาควิชาวิศวกรรมการผลิตได้กำหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนRead more …

ทุนเรียนต่อ ป.โทและ เอก ณ ประเทศจีน

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ Beihang University สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาRead more …