In-house Training 2020

เนื่องด้วยวิกฤติไวรัสโควิด 19 ทางภาควิชาจึงงดส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ออกฝึกงานภาคฤดูร้อนกับภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น ได้จัดกิจกรรม In-house training เพื่อสร้างเสริม ทักษะความรู้ ความสามารถให้กับนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรในขณะที่นักศึกษาอยู่ที่บ้านเพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส โดยได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นวิศวกรพี่เลี้ยง ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ อย่างครบครัน เป็นเวลา 240 ชั่วโมง โดยเป็นการอบรมแบบ Tele-conference ผ่านโปรแกรม Zoom ได้มีปฎิสัมพันธ์โต้ตอบ ซักถามปัญหา ข้อสงสัยนอกจากนี้นักศึกษายังได้ทำแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง โดยอ้างอิงสิ่งรอบตัว มาเป็นกรณีศึกษา

ภาพบรรยากาศของกิจกรรม