Academics

ผู้บริหารภาควิชา

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ จิตวิริยะ
Asst.Prof.Dr. Wisanu Jitviriya
wisanu.j@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร

ดร. ธนภัทร สังขรัตน์
Dr. Thanapat Sangkharat
thanapat.s@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

ดร. คมกมล จองบุญวัฒนา
Dr. Komkamol Chongbunwatana
komkamol.c@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.วัชรินทร์ ตั้งสุขสันต
Dr. Watcharin Tungsuksan
watcharin.t@eng.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ละอองดาว เตชะวิญญูธรรม
Asst.Prof.Dr. Laongdaw Techawinyutham
laongdaw.t@eng.kmutnb.ac.th

คณาจารย์ประจำภาควิชา