Academic

ผู้บริหารภาควิชา

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

คณาจารย์ประจำภาควิชา