Academic Staff

ผู้บริหารภาควิชา

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดร. วิษณุ  จิตวิริยะ
Dr. Wisanu Jitviriya 
wisanu.j@eng.kmutnb.ac.th 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ธนภัทร สังขรัตน์ 
Mr. Thanapat Sangkharat 
thanapat.s@eng.kmutnb.ac.th 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิชาการ

ดร. คมกมล  จองบุญวัฒนา
Dr. Komkamol Chongbunwatana
komkamol.c@eng.kmutnb.ac.th 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพิถนนท์  พูลสวัสดิ์
Asst.Prof. Pipitanon Poonsawat 
pipitanon.p@eng.kmutnb.ac.th 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ดร. ละอองดาว  เตชะวิญญูธรรม
Dr. Laongdaw Techawinyutham 
laongdaw.t@eng.kmutnb.ac.th 

คณาจารย์ประจำภาควิชา