ทีมอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาฯ มอบผลงานวิจัย “หุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำไร้คนขับ”

วันศุกร์ ที่23 2566 ทีมอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาฯ มอบผลงานวิจัย “หุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำไร้คนขับ” ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อใช้ในการสำรวจทุ่น แผงโซลาร์เซลล์แบบลอยน้ำ ใช้ปฎิบัติการที่เขื่อนสิรินธร

โดยมี รศ.ดร. รามิล เกศวรกุล หัวหน้าโครงการ และมีทีมวิจัยดังนี้

  • ผศ. เจนจิรา สุขมณี
  • นายปณิธาน ปัญจขันธ์
  • นานอภิสิทธิ์ นาคสมญาติ
  • นายชูชาติ ฤทธิ์รุุ่ง
  • นายพรเทพ ฟักจีน
  • นส. ชลลดา การบรรจง
  • นายธีรวัฒน์ พูนทวีวุฒินนท์
  • นายอนุชา สวนทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published.