การแต่งตั้งห้องปฏิบัติการวัสดุวิทยา เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ห้องปฏิบัติการวัสดุวิทยา ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
โดยมีอ.วชิร ฉายสุวรรณ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุวิทยา เป็นผู้ต้อนรับผู้ประเมิน