พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที