ขอแสดงความยินดีกับ นายวิษณุ เลิศจันทรางกูร

ผลงาน IP – 22 การผลิตกระเบื้องบุผนังแบบไม่เคลือบจากดินดำปราจีน ดินขาวโคกไม้ลานและเศษแก้วสีเขียว ได้รับรางวัล SpecialPrize
จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล